Regulamin

Zał. nr 1                        Regulamin Szkoły Pływania „TuSięPływa”

1.Uczestnicy zajęć Szkoły Pływania „TuSięPływa” zwanej dalej Szkołą zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu Szkoły i regulaminu Pływalni Uniwersyteckiej .

2.Uczestnik kursu otrzymuje karnet upoważniający do udziału w zajęciach, który należy okazać w kasie pływalni, przy każdym wejściu na zajęcia .

3. Kursanci lub ich rodzice deklarują brak  przeciwwskazań zdrowotnych  do uczestniczenia w kursie nauki i doskonalenia pływania.

4. Kursy są prowadzone w cyklach semestralnych. Jeden semestr obejmuje deklarowaną liczbę  zajęć. Harmonogram zajęć i opłat dostępny jest na stronie internetowej Szkoły( www.tusieplywa.pl ).

5. Przed i po zakończonych zajęciach instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za  
bezpieczeństwo dziecka przebywającego na basenie. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z miejsca zbiórki przy basenie.

6. W jednej grupie może znajdować się od 5 do 12 kursantów ( + dwóch odrabiających zajęcia).

7.  Do szatni można wejść 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, w celu przygotowania się do nich. Klucz do szafki należy zdać w kasie  nie później niż 15 min po zakończeniu zajęć.

8.  W przypadku nieobecności na zajęciach z przyczyn zdrowotnych, istnieje możliwość odrobienia opuszczonych zajęć, tylko po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ( np. tel. sms ). Termin obrabiania opuszczonej lekcji należy  uzgodnić z instruktorem Szkoły.

9. Organizator nie zapewnia indywidualnego ubezpieczenia NNW i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki.

10.  Organizator ma prawo odwołać zajęcia z przyczyn losowych informując o tym fakcie uczestników i przeprowadzić je w innym terminie.

11.  Wchodzenie do wody podczas nieobecności instruktora jest zabronione.

12.  Zajęcia mogą być filmowane i/lub fotografowane. Materiał filmowy i fotograficzny może być użyty w celu promocji i reklamy szkoły po wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku na piśmie.

13.  Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po opłaceniu kursu/zajęć. Za nieobecności podczas trwania nauki pływania pieniądze nie są zwracane.                                                                  

14.  Opłacenie kursu/zajęć jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Regulamin Pływalni Uniwersyteckiej

http://www.uwm.edu.pl/basen/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=58

Szkoła pływania dla dzieci i dorosłych.

ZAPISY  NA  II  SEMESTR 2018/19

Szanowni Państwo,

Szkoła Pływania „TuSięPływa” zaprasza  wszystkich obecnych oraz nowych kursantów do udziału w kursach nauki i doskonalenia pływania w II półroczu roku szkolnego 2018/19.

 Pierwsze zajęcia 04 / 06 / 08 lutego 2019 r.

Zapisy pod numerem tel. 603 219 008

Szkolenie prowadzimy na różnych poziomach zaawansowania.
Zajęcia odbywają się na Pływalni Uniwersyteckiej, ul. Tuwima 9 w Olsztynie.
Więcej informacji zamieściliśmy w zakładkach: pływanie dla dzieci oraz pływanie dla dorosłych.

W przypadku wątpliwości lub pytań proszę dzwonić pod nr 603 219 008 lub pisać na adres e-mail: adam@tusieplywa.pl

Serdecznie zapraszam

Adam Zmyślony

...............................................................................................................................................................

Opłatę za kurs proszę wpłacać na konto: 

Nowy numer od 1 stycznia 2019 r.

mBank SA nr: 83 1140 2004 0000 3602 7833 3188 
„TuSięPływa” Adam Zmyślony
ul . Jagiellońska 57E/27
10_283 Olsztyn
Proszę w tytule przelewu wpisać : opłata za kurs  pływania, imię i nazwisko kursanta, dzień i godzinę zajęć, nr telefonu.

Tusiępływa

w filmowym skrócie