Regulamin

Strona główna  »  Regulamin

Regulamin zajęć
organizowanych przez FUNDACJĘ TU SIĘ PŁYWA

§ 1
[Definicje terminów użytych w Regulaminie]


a) Cena – wynagrodzenie brutto należne Organizatorowi z tytułu wykonania Umowy wyrażone w polskich złotych;
b) Klient – osoba fizyczna, która zawarła z Organizatorem Umowę. Klient może zawrzeć umowę z Organizatorem we własnym imieniu albo na rzecz innego Uczestnika, np. jako jego przedstawiciel ustawowy albo inna osoba upoważniona do działania na rzecz Uczestnika;
c) Konto - indywidualny dostęp Klienta w Portalu https://aplikacja.tusieplywa.pl/określany nazwą użytkownika oraz hasłem w postaci ciągu znaków zabezpieczających dostęp do konta;
d) Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu Materiału w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową
e) Organizator – Fundacja Tu Się Pływa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0001076727, NIP: 7393993360, z siedzibą: ul. Jagiellońska 57E/34, 10-283 Olsztyn, tel.: +48 603 219 008, e-mail: adam@tusieplywa.pl
f) Portal – zbiór stron internetowych umieszczonych w domenie https://tusieplywa.pl/
g) Uczestnik – Klient albo osoba trzecia uczestnicząca w Zajęciach na podstawie Umowy zawartej na jego rzecz przez Klienta z Organizatorem;
h) Regulamin –niniejszy regulamin Zajęć prowadzonych przez Organizatora;
i) Usługa Elektroniczna - świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Organizatora na rzecz Klienta za pośrednictwem Portalu;
j) Umowa – umowa o świadczenie usług prowadzenia zajęć sportowych przez Organizatora (Zajęcia) zawierana między Organizatorem a Klientem:
• na odległość: za pośrednictwem Portalu, przesłanie Zamówienia na adres e-mail Organizatora; adam@tusieplywa.pl
• przy równoczesnej obecności Klienta i osób wyznaczonych przez Organizatora w lokalu znajdującym się pod adresem PŁYWALNIA UWM ul. Tuwima 9, 10-747 Olsztyn;
k) Zajęcia – zajęcia grupowe w sporcie pływackim prowadzone przez Organizatora;
l) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy: na odległość i przy równoczesnej obecności Klienta i osób wyznaczonych przez Organizatora do zawarcia Umowy w jego imieniu.

Rozdział I
Usługi elektroniczne świadczonego w ramach Portalu

§ 2
Dostęp do Portalu

1. Organizator świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Portalu nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:
1) Usługę składania Zamówień i zawierania Umów na zasadach określonych w Regulaminie;
2) Usługę Konta Klienta - przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień Klienta, odnotowanych obecności na Zajęciach, należnych dodatkowych opłatach i karach umownych lub ich braku.
2. W formularzu zakładania Konta Klient musi podać następujące dane:
1) Imię nazwisko Klienta,
2) Data urodzenia Klienta,
3) Adres poczty elektronicznej Klienta,
4) Numer telefonu Klienta,
5) Adres Klienta;
6) Imię i nazwisko osoby trzeciej, jeżeli poprzez Konto będą zawierane Umowy w jego imieniu;
7) Data urodzenia osoby trzeciej, jeżeli poprzez Konto będą zawierane Umowy w jego imieniu.
3. Z chwilą przesłania przez Organizatora potwierdzenia utworzenia Konta Klienta dochodzi do zawarcia umowy o prowadzenie Konta na Portalu.
4. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieokreślony i można rozwiązać ją w każdym momencie.
5. Klient loguje się na Konto przy użyciu adresu e-mail oraz indywidualnego hasła, które Klient ustala samodzielnie. Klient może zmienić hasło do logowania w dowolnym momencie.
6. Organizator, na prośbę Klienta, usuwa Konto Klienta. Aby zgłosić żądanie usunięcia Konta, Klient powinien skontaktować się z Organizatorem mailowo na adres adam@tusieplywa.pl.
7. Konto Klienta usuwane jest w terminie do 30 dni od dnia otrzymania żądania usunięcia Konta.
8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać na zasadach określonych w §10 Regulaminu.

Rozdział II
Składanie Zamówień i zawieranie Umów

§ 3
Złożenie Zamówienia

1. Organizator umożliwia składanie Zamówień dotyczących udziału w Zajęciach:
1) poprzez Portal – dokładny link: https://aplikacja.tusieplywa.pl/, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;
2) mailowo – na adres adam@tusieplywa.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;
3) telefonicznie – numer +48 603 219 008 w godzinach od 9 do 18 w od poniedziałku do soboty.

2. Klient, który nie posiada Konta na Portalu jest zobowiązany samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy. W celu zawarcia Umowy niezbędne jest podanie następujących informacji:
1) Klient chcący zawrzeć Umowę we własnym imieniu:
a) Zajęcia, w których Klient ma wziąć udział, zgodnie z informacjami zawartymi w harmonogramie, o którym mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu,
b) Imię nazwisko Klienta,
c) Data urodzenia Klienta,
d) Adres poczty elektronicznej Klienta,
e) Numer telefonu Klienta,
f) Adres Klienta;
2) Klient chcący zawrzeć Umowę na rzecz osoby trzeciej (np. swojego dziecka):
a) Zajęcia, w których Klient ma wziąć udział, zgodnie z informacjami zawartymi w harmonogramie, o którym mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu,
b) Imię i nazwisko Klienta,
c) Imię i nazwisko osoby trzeciej,
d) Data urodzenia osoby trzeciej,
e) Adres Klienta,
f) Numer telefonu Klienta, a jeżeli Klient nie jest opiekunem prawnym niepełnoletniej osoby trzeciej, również numer telefonu opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.
3. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w tym NIP.
4. Złożenie Zamówienia następuje poprzez:
1) złożenia Zamówienia poprzez Portal; https://tusieplywa.pl/
2) wysłanie wiadomości mailowej ze wszystkimi danymi wskazanymi w ust. 2 lub 3 powyżej – w razie złożenia Zamówienia w formie mailowej;
3) przekazanie osobiście wszystkich danych wskazanych w ust. 2 lub 3 powyżej – w razie złożenia Zamówienia stacjonarnie.
5. W odpowiedzi na Zamówienie Klient niezwłocznie otrzymuje wiadomość na podany w tym celu adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
6. Warunkiem złożenia Zamówienie jest również zaakceptowanie warunków Regulaminu i polityki prywatności Organizatora, a także uiszczenia opłaty zgodnie z umową

§ 4
Płatność za udział w Zajęciach


1. Opłatę należy wpłacić zgodnie z umową na konto FUNDACJI TU SIĘ PŁYWA, numer konta: 29 1140 2004 0000 3802 8442 0812 w mBank S.A.
2. W tytule wpisujemy : zajęcia pływackie, imię i nazwisko uczestnika, dzień i godzinę zajęć, nr telefonu.

§ 5
Zawarcie Umowy
1. Umowa na udział w Zajęciach zawierana jest po złożeniu Zamówienia, w momencie potwierdzenia jej przez Organizatora, przy czym potwierdzenie następuje w formie przesłania wiadomości e-mail przez Organizatora na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia lub przekazania pisemnego potwierdzenia Klientowi – w razie złożenia Zamówienia w formie stacjonarnej.
2. W przypadku Zamówienia, które należy opłacić na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora, Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny w pełnej wysokości w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przez Organizatora. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Umowę uważa się za niezawartą.
3. W przypadku odmowy przyjęcia oferty złożonej w ramach realizacji Zamówienia przez Klienta, Umowa nie zostaje zawarta. W takiej sytuacji wypadku Organizator nie później niż w terminie 14 dni od wysłania wiadomości / przekazania pisemnej informacji o odmowie przyjęcia, zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.

Rozdział III
Organizacja Zajęć

§ 6
[Ogólne informacje o Zajęciach]
1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Organizatora, jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania przez Uczestnika zajęć niniejszego Regulaminu.
2. Warunkiem wstępu na basen i skorzystania z zajęć pływackich jest uiszczenie stosowanej opłaty oraz okazanie karnetu/aplikacji w kasie pływalni.
3. W ramach wstępu na basen uczestnik otrzymuje:
a) wstęp na basen na określony czas;
b) opiekę Instruktora prowadzącego zajęcia pływackie.
4. Za nieobecności w danym semestrze pieniądze nie są zwracane. Rezygnacja z udziału w zajęciach nie zwalnia z obowiązku opłacenia całego semestru.
5. Organizator nie zapewnia indywidualnego ubezpieczenia NNW i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki.
6. Zajęcia pływackie są prowadzone w cyklach semestralnych. Jeden semestr obejmuje deklarowaną liczbę wejść na basen (zajęć pływackich). Harmonogram zajęć i opłat dostępny jest na stronie internetowej https://tusieplywa.pl/
7. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z miejsca zbiórki przy basenie.
8. W jednej grupie może przebywać od 5 do 12 Uczestników + dwóch odrabiających nieobecność na zajęciach pływackich. W razie zmniejszenia się liczebności grupy poniżej 5 osób Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo do:
1) zapisania się do innej grupy, albo
2) zgłoszenia żądania zwrotu uiszczonej Ceny, w niewykorzystanym zakresie.
Zwrot uiszczonej Ceny następuje w terminie 14 dni od dnia żądania zgłoszonego w formie mailowej wysłanej na adres adam@tusieplywa.pl - przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy
9. Do szatni Uczestnik wchodzi 15 minut przed wejściem na basen (zajęcia pływackie). Klucz do szafki należy zdać w kasie pływalni nie później niż 15 min po zakończeniu zajęć pływackich. Po przekroczeniu 60 min. w strefie płatnej basenu, zostanie naliczana opłata zgodnie z cennikiem Pływalni.
10. W przypadku nieobecności uczestnika na basenie (zajęciach pływackich) z przyczyn zdrowotnych, istnieje możliwość odrobienia opuszczonych zajęć w czasie ustalonym z instruktorem, tylko po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności, poprzez wysłanie wiadomości tekstowej – sms, najpóźniej do godziny 10: 00 w dniu, w którym odbywają się zajęcia.
11. W przypadku niesprzyjających warunków, których skutkiem jest brak możliwości bezpiecznego przeprowadzenia Zajęć, Organizator może odwołać Zajęcia lub przełożyć je na inny termin informując o tym Klienta w formie telefonicznej, sms lub wiadomości wysłanej na adres email
12. Podczas zajęć dopuszcza się możliwość ich dokumentacji w postaci filmów i/lub zdjęć. Materiał filmowy i fotograficzny może być użyty w celu promocji i reklamy Organizatora po wyrażeniu przez Uczestnika zgody na wykorzystanie wizerunku na piśmie.


§ 7
[Udział w Zajęciach]

1. W razie nieznajomości zasad korzystania z jakichkolwiek urządzeń i sprzętu związanych z udziałem w Zajęciach, należy każdorazowo poprosić o pomoc personel Organizatora, który zawsze służyć będzie radą. W razie braku, w danym czasie, możliwości zasięgnięcia pomocy personelu, należy powstrzymać się od korzystania z urządzenia lub sprzętu, którego sposób użytkowania budzi wątpliwość.
2. Uczestnik jest świadomy, iż udział w Zajęciach jest związany z wysiłkiem fizycznym, który wiąże się z ryzykiem doznania kontuzji lub innego uszczerbku na zdrowiu. Uczestnik oświadcza, iż powyższe ryzyko w pełni akceptuje. Organizator rekomenduje Uczestnikowi poddanie się kontrolnym badaniom stanu zdrowia przed podjęciem decyzji o uczestniczeniu w Zajęciach oraz okresowe poddawanie się kontrolnym badaniom stanu zdrowia w związku z uczestnictwem w Zajęciach.
3. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, Uczestnik powinien poinformować Organizatora lub jego personel i powstrzymać się od uczestnictwa w Zajęciach.
4. Przed wejściem do basenu należy zdjąć biżuterię i inne podobne akcesoria, w szczególności, które łatwo utracić podczas aktywności w wodzie lub które mogą być niebezpieczne dla zdrowia.
5. Przed wejściem do basenu należy dokładnie umyć całe ciało pod prysznicami oraz zdezynfekować stopy poprzez przejście przez brodzik do opłukiwania stóp.
6. Podczas Zajęć zabrania się zachowań mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla osób lub mienia, w tym:
a) wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów,
b) biegania, ścigania się, przepychania się, popychania się itp.
c) skakania do wszelkich niecek (zakaz skoków do wody), wpychania i wrzucania do wszelkich niecek (do wody) innych użytkowników,
d) korzystania z basenów, atrakcji wodnych i innych urządzeń w sposób niezgodny z instrukcjami użytkowania, znakami, piktogramami i innymi podobnymi warunkami korzystania, sygnalizacją świetlną, komunikatami głosowymi, nakazami lub zaleceniami obsługi basenu oraz wbrew zakazom,
e) zanieczyszczania wody basenowej,
7. Organizator/jego personel może podjąć decyzję o odsunięciu Uczestnika od Zajęć w przypadku:
a) gdy zachowanie Uczestnika zagraża bezpieczeństwu innych Uczestników,
b) nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatora i jego personel,
c) nieprzestrzegania zasad obsługi i instrukcji sprzętu znajdującego się w obiekcie, w szczególności, gdy zachowanie Uczestnika grozi uszkodzeniem sprzętu,
d) agresywnego lub społecznie nietolerowanego zachowania Uczestnika Zajęć.


Rozdział IV
Odstąpienie od umowy i reklamacje

§ 8
Prawo odstąpienia od Umowy
1. Klient będący konsumentem – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – może odstąpić od zawartej Umowy na odległość (zawartej na skutek złożenia Zamówienia, poprzez Portal, mailowo albo telefonicznie) w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, przy czym aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczające jest wysłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: adam@tusieplywa.pl przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Organizator zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, potrąceniem należności za zajęcia, które się odbyły, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Organizator dokona przelewem na rachunek bankowy, z którego Klient dokonywał transakcji.
§ 9
Reklamacje
1. Reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną, zapisów oraz organizacji Zajęć może być złożona przez Klienta w formie e-maila wysłanego na adres adam@tusieplywa.pl.
2. Klient składając reklamację zobowiązany jest podać:
a) imię i nazwisko;
b) powód wystąpienia z reklamacją;
c) datę okoliczności przywoływanych w reklamacji;
d) datę złożenia reklamacji.
3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest Klientowi w formie pisemnej na adres poczty e-mail.


§ 10
Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

1. Klient posiadający status Konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Organizatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
2. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności możliwości skorzystania przez Klienta posiadającego status konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php


Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 11
Dane osobowe
1. Dane osobowe Klienta i Uczestnika są przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z Usług Elektronicznych oraz zawarcia Umowy.
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://aplikacja.tusieplywa.pl/polityka-prywatnosci

 

 

§ 12
Zmiany w Regulaminie

1. Organizator może dokonywać zmian w Regulaminie, w szczególności, gdy zmienią się warunki zawarcia Umowy, przy zmianie obowiązujących przepisów, wprowadzenia nowych usług oraz przy zmianie rozwiązań informatycznych.
2. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Organizatora poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu w Portalu. Klienci, którzy posiadają Konto o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres email przypisany do Konta Klienta.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01-02-2024 r.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W przypadku chęci odstąpienia od zawartej umowy, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą elektroniczną na adres: adam@tusieplywa.pl
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o udział w zajęciach pływackich, których uczestnikiem byłem ja/ był/a _______________________________*
Dane obowiązkowe
Data zawarcia umowy / numer zamówienia:
______________________________________________
Firma/Imię i nazwisko klienta:
_______________________________________________
Imię i nazwisko osoby trzeciej:
_______________________________________________
(Wypełnić, jeżeli umowa była zawierana przez klienta na rzecz osoby trzeciej)
Adres klienta: _______________________________________________
Dane dobrowolne, które ułatwią nam komunikację
Adres e-mail klienta: _______________________________________________
Numer telefonu klienta: _______________________________________________
Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Pana / Panią użyte w pierwotnej transakcji. Jeżeli płacił Pan / Pani w inny sposób niż przelewem na rachunek bankowy, a chce Pan / Pani otrzymać zwrot na rachunek bankowy, proszę poniżej podać numer rachunku bankowego do zwrotu:
____________________________________________________________________