Regulamin

Strona główna  »  Regulamin

Zał. nr 1                        Regulamin TuSięPływa

 1. Regulamin określa zasady dotyczące możliwości wstępu na basen i udziału w aktywnościach (zajęciach pływackich) oferowanych przez TuSięPływa Adam Zmyślony, zwany dalej Organizatorem.
 2. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Organizatora (i wstępu na basen) jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania przez Uczestnika zajęć niniejszego Regulaminu.
 3. Warunkiem wstępu na basen i skorzystania z zajęć pływackich jest uiszczenie stosowanej opłaty (wykupienie karnetu/biletu) za semestr, upoważniającego do wejścia na basen i korzystania ze świadczeń (zajęć pływackich) oferowanych przez Organizatora. Karnet/bilet należy okazać w kasie pływalni.
 4. W ramach wstępu na basen uczestnik otrzymuje:  wstęp na basen na określony czas, opiekę / nadzór Instruktora prowadzącego zajęcia pływackie.
 5. Za nieobecności w danym semestrze pieniądze nie są zwracane. Rezygnacja z udziału w zajęciach (wejść na basen) nie zwalnia z obowiązku opłacenia całego semestru.
 6. Przystąpienie do zajęć pływackich oznacza brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach pływackich. Uczestnicy lub ich rodzice są świadomi stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej i w zajęciach uczestniczą na własną odpowiedzialność.
 7. Organizator nie zapewnia indywidualnego ubezpieczenia NNW i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki.
 8. Zajęcia pływackie są prowadzone w cyklach semestralnych. Jeden semestr obejmuje deklarowaną liczbę wejść na basen (zajęć pływackich). Harmonogram zajęć (wejść na basen) i opłat dostępny jest na stronie internetowej tusieplywa.pl
 9. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z miejsca zbiórki przy basenie.
 10. W jednej grupie może przebywać od 5 do 12 Uczestników + dwóch odrabiających nieobecność na basenie (zajęciach pływackich).
 11. Do szatni Uczestnik wchodzi 15 minut przed wejściem na basen (zajęcia pływackie). Klucz do szafki należy zdać w kasie pływalni  nie później niż 15 min po zakończeniu zajęć pływackich. Po przekroczeniu 60 min. w strefie płatnej basenu, zostanie naliczana opłata zgodnie z cennikiem Pływalni.
 12. W przypadku nieobecności uczestnika na basenie (zajęciach pływackich) z przyczyn zdrowotnych, istnieje możliwość odrobienia opuszczonych zajęć w czasie ustalonym z instruktorem, tylko po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności poprzez wysłanie wiadomości tekstowej – sms,  najpóźniej do godziny 10:00 w dniu, w którym odbywają się zajęcia.
 13. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn losowych, Organizator zobowiązuje się do poinformowania  o tym fakcie Uczestników i odrobienia zajęć pływackich w innym terminie.
 14. Podczas zajęć dopuszcza się możliwość ich dokumentacji w postaci filmów i/lub zdjęć. Materiał filmowy i fotograficzny może być użyty w celu promocji i reklamy Organizatora po wyrażeniu przez Uczestnika zgody na wykorzystanie wizerunku na piśmie.
 15. Uiszczenie opłaty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Regulamin Pływalni Uniwersyteckiej

https://plywalnia.uwm.edu.pl/wp-content/uploads/2022/11/Regulaminy-plywalni-i-kasowy-od-1-listopada.pdf